مبدل یا تبدیل کننده/ اینورتر

مبدل ها یا تبدیل کننده ها دستگاهایی هستند که همانطور که از نامشان مشخص هست می توانند ولتاژ وردی را گرقته و سپس آن را کم یا زیاد نماینده که اگر ولتاژ وردی ارایش پیدا کند به آن مبدل یا تبدیل کننده افزایشی و اگر ولتاژ وردی کم شود به ان کاهشی می گویند . کاربرد مبدل ها در صنعت برق و کنترل و اتوماسیون کنترلی بسیار فراوان است که تقریبا دست اندکاران  این رشته ها با آن برخورد فراوان دارند .

مبدل ها یا تبدیل کننده . دارای تنوع زیادی دارند شامل مبدل جریانی , فرکانسی , و ,,,,,